Vuokra
alkaa 15€

Vuokrasopimuksen yleisehdot

Vuokranottajan oikeudet

  • Auton voi vuokrata vähintään 20-vuotias henkilö, jolla on ollut ajokortti vähintään 1 vuoden.
  • Auton vuokraukseen on tarvittava ajokortti, passi /id- kotti ja pankkikortti, jolta voi varata takuurahan (Maestro-kortti ei sovi varauksen tekemiseen).
  • Vaadittava takuuraha on 100.- EUR.
  • Kaskovakuutuksen omavastuu on 400.- EUR
  • Kaikilla ajoneuvoillamme on Euroopassa voimassaoleva ilmainen teknisen avun paketti. Mahdollisen teknisen vian tapauksessa viedään auto lähimpään merkkiedustukseen, jossa vika korjataan mahdollisimman nopeasti.
  • Ajoneuvon teknisen vian sattuessa emme korvaa matkan keskeytymisestä johtuvia kustannuksia (hotellien varaukset, matkan jatkamisen /kotiin palaaamisen kustannukset jne). Mikäli tekninen vika ei ole aiheutunut asiakkaan huolettomuudesta, maksamme auton kotiin toimittamisen kustannukset. Joka tapauksessa olisi hyvä tehdä matkavakuutus, johon sisältyisi myös vakuutussuoja matkan keskeytymisestä ja vakuutuksenantaja korvaa matkan mahdollisesta keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset.

Auton toimittaminen asiakkaalle ja pois kuljettaminen Tallinnan keskustassa 20.- EUR.

Ajoneuvo luovutetaan vuokranottajalle täydellä polttoainesäiliöllä ja se on palauttava täydellä polttoainesäiliöllä.

Ajoneuvo luovutetaan puhtaana. Ulkopesu ja sisätilojen puhdistus sisältyvät vuokraan. Mikäli ajoneuvo tarvitsee kemiallisen puhdistuksen, on vuokranottajan maksettava kemiallisesta puhdistuksesta 100.- EUR.

Ajoneuvon kuljettaminen maihin jotka eivät ole merkkity vuokrasopimukseen, on kielletty !

Vuokrakaudella määrätyt sakot on perittävä myös jälkikäteen. Sakot, joista ei ole vuokranantajalle ilmoitettu, on myöhemmin perittävä kaksinkertaisesti.

Tupakointi ja alkoholin käyttö vuokra-autossa on kielletty. Kiellon rikkomisesta on maksettava sakko 200.- EUR

Vuokrapalveluista on maksettava ennen vuokrakauden alkua, mikäli edeltävästi ei ole sovittu toisin.

Vuokranantajalla on oikeus valita asiakkaita!

1. YLEISTÄ

1.1 Vuokrasopimus tulee voimaan allekirjoittamisen yhteydessä ja päättyy Ajoneuvon palauttamisella sopimukseen merkittyyn paikkaan ja aikana, mikäli vaatimukset puuttuvat ja vaatimusten esittämisen tapauksessa tilanteen ratkaisemisella.

1.2 Vuokrapäivän pituus on 24 tuntia.

1.3 Polttoaine ei sisälly vuokraan. Ajoneuvo luvoutetaan Vuokranottajalle täydellä polttoainesäilöllä ja Vuokranottaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon täydellä polttoainesäiliöllä.

1.4 Tupakointi ja alkoholin käyttö vuokra-autossa on kielletty. Mainitun kiellon rikkomisesta on Vuokraantajan oikeus vaatia Vuokranottajalta sopimussakkoa 200.- EUR.

1.5 AJONEUVON KULJETTAMINEN VIRON VALTIORAJAN YLI ON ILMAN VUOKRANANTAJAN KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA KIELLETTY! Mainitun kiellon rikkomisesta on Vuokranantajan oikeus vaatia Vuokranottajalta sopimussakkoa 1000.- EUR.

2. VUOKRANOTTAJAN OIKEUDET

2.1 Vuokranottajalla on oikeus Ajoneuvon käytöstä saatuun tuloon.

2.2 Mikäli Vuokranottaja ei hyväksy Vuokranantajan esitettyä vaatimusta tai sen summaa, on hänellä oikeus esittää haastehakemus 30 päivässä vaatimuksen saamisen päivästä. Mikäli haastehakemusta ei ole esitetty, katsotaan Vuokranottajan hyväksyvän vaatimuksen kokonaisuudessaan ja Vuokranottajan myöhempiä vastaväitteitä ei oteta huomioon.

3. VUOKRANOTTAJAN VELVOLLISUUDET

3.1 Mikäli Vuokranottaja myöhästyy Vuokran maksamisella on hän velvollinen maksamaan viivästyskorkoa 1% päivässä maksamattomalta summalta.

3.2 Vuokranottaja on velvollinen tarkistamaan Ajoneuvon ennen sen käyttöönottoa, varmistamaan sen sopivuuden ja kunnossaolon ja tekemään Vuokrasopimukseen vastaavan merkinnän. Allekirjoitus sopimuksella tarkoittaa vaatimusten puuttumista.

3.3 Vuokranottaja on velvollinen käyttämään Ajoneuvoa valmistajatehtaan ohjeiden ja hyvän käytännön mukaan.

3.4 Vuokranottaja on velvollinen huoltamaan Ajoneuvoa hyävn käytännön mukaisesti ja korjaamaan mahdolliset puutteet Esineoikeuslain § 345 mom 1 nojalla (maksamaan kustannukset).

3.5 Vuokranottaja ei saa käyttää Ajoneuvoa seuraaviin tarkoituksiin: epälaillinen toiminta tai epälaillinen tarkoitus, hinaus, kilpailuajo, harjoittelu tms. Tämän kohdan rikkomisen tapauksessa on Vuokranantajalla oikeus vaatia Vuokranottajalta sopimussakkoa 200.- EUR ja vahinkojen korvausta.

3.6 Vuokranottaja on velvollinen käyttämään Ajoneuvoa vain teillä, jotka ovat tiet Tielain merkityksessä.

3.7 Vuokranottaja ei saa luovuttaa Ajoneuvoa kolmansien henkilöiden käyttöön, lukuun ottamatta toista kuljettajaa, joka on merkitty tähän sopimukseen ollesaan itse läsnä.

3.8 Vuokranottaja tai toinen kuljettaja on velvollinen ennen jokaista matkaa tarkistamaan Ajoneuvon teknisen kunnon ja seuraamaan ajoneuvon teknistä kuntoa matkan aikana. Teknisen vian sattuessa on matka keskeytettävä vian korjaamiseen saakka. Vuokranottaja on velvollinen tarkistamaan öljyjen ja muiden nesteiden olemassaolon järjestelmissä. Mikäli Ajoneuvo on vahingoittunut öljyjen tai muiden nesteiden vähäisyyden tai järjestelmistä puuttumisen syistä, maksaa Vuokranottaja kaikki ajoneuvon korjauskustannukset.

3.9 Vuokranottaja on velvollinen käyttämään Ajoneuvossa vain korkealaatuista ja ajoneuvolle sopivaa polttoainetta. Vuokranottaja korvaa huonolaatuisesta polttoaineesta aiheutuvat kustannukset.

3.10 Vuokranottaja on velvollinen tekemään parhaansa välttääkseen vahingon aiheuttamista Vuokranantajalle ja kolmansille henkilöille.

3.11 Kolarin, varkauden, ilkivallan tms sattuessa on Vuokranottaja velvollinen heti ilmoittamaan siitä Vuokranantajalle. Mikäli tilanne on sellaista, että Vuokranottajan on lainmukainen velvollisuus ilmoittaa tapahtumasta pelastuslaitokselle tai poliisille, on vuokranottaja velvollinen tekemään sen.

3.12 Vuokranottaja on velvollinen palauttamaan Ajoneuvon sopimukseen merkityn vuokrakauden lopussa sovitussa paikassa ja sovittuna aikana. Ajoneuvosta ei saa luopua. Mikäli Vuokranottaja palauttaa Ajoneuvon myöhässä, on hän velvollinen maksamaan myöhästyksen ajasta kolmekertaista vuokraa, lisäksi on Vuokranottaja vastuussa Vuokranantajalle myöhästyksestä aiheutuvasta aineellisesta vahingosta.

3.13 Vahingon aiheutumisen yhteydessä Vuokranantajalle ja/tai kolmansille henkilöille, papereiden tai esineiden häviämisen tapauksessa on Vuokranottaja ja toinen kuljettaja velvollisia viimeistään 24 tunnin kuluttua antamaan Vuokranantajalle tilanteesta kirjallisen selvityksen. Mikäli kirjallisen selvityksen antaminen on mahdotonta, voi lähettää sen Vuokranantajalle sopimukseen merkittyyn sähköpostiosoitteeseen sähköisesti allekirjoitettuna.

3.14 Vuokranottaja on velvollinen Vuokranantajan vaatimuksesta heti täyttämään kaikki tästä sopimuksesta johtuvat minkä tahansa aineelliset vaatimukset ja velvollisuudet. Aineellisten vaatimusten täyttämistä ei estä eikä rajoita rikkomus- eikä rikosmenettely eikä vakuutustapahtuman käsittely. Vahingon korvaaminen ei koskaan vapauta Vuokranottajaa vuokran maksamisen velvollisuudesta niistä päivistä, joilla selvitettiin vahingon laajuus ja palautettiin vahingon aiheutumista edeltävä tilanne.

4. VUOKRANOTTAJAN VASTUU

4.1 Kolarista tai kolmannen henkilön laittomasta toiminnasta aiheutuneen vahingon korvaa Vuokranottaja, mikäli vakuutus ei korvaa sitä (mm omavastuu). Omavastuun summa on merkitty vuokrasopimukseen. Mikäli vakuutusyhtiö kieltäytyy vakuutuskorvausta maksamasta tai mikäli vahinkotapahtuma ei ole vakuutustapahtuma, on Vuokranottaja velvollinen korvaamaan koko Vuokranantajalle aiheutuneen vahingon.

4.2 Vuokranottaja on täysimääräisesti vastuullinen kaikista Ajoneuvosta hävineistä tai vaihdetuista osista tai lisälaitteista.

4.3 Vuokranottaja korvaa Ajoneuvon vahingoittamisesta aiheutuvan vahingon, mikäli vahinko on aiheutunut hänen tai kolmansien henkilöiden toiminnasta.

4.4 Mikäli Vuokranottaja tai toinen kuljettaja on toiminnallaan tai toimettomuudellaan tahallisesti aiheuttaneet vahingon Vuokranantajalle tai kolmannelle henkilölle, on Vuokranottajan korvattava koko vahinko.

4.5 Vuokranottaja korvaa koko vahingon, mikä on aiheutettu Ajoneuvon kuljettamisella juopuneena, väsyneenä tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

4.6 Mikäli Vuokranottaja luovuttaa Ajoneuvon kolmannelle henkilölle, korvaa Vuokranottaja koko Vuokranantajalle tai kolmansille henkilöille aiheutetun vahingon.

4.7 Mikäli Ajoneuvo on varastettu tai ryöstetty, on Vuokranottajan omavastuu 400.- EUR, mikäli Vuokranottaja palauttaa Vuokranantajalle Ajoneuvon paperit, avaimet ja hälytysohjaimen. Mikäli Vuokranottaja ei palauta Vuokranantajalle tässä kohdassa mainittuja Ajoneuvon papereita, hälytysohjainta ja avaimia, on Vuokranottajan vastuu Ajoneuvon kokonaisarvon mukainen ja hän on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle aiheutetun vahingon. Mikäli Ajoneuvo on poistunut Vuokranottajan hallinnasta petoksen tuloksena, on Vuokranottajan vastuu Vuokranantajan edessä Ajoneuvon kokonaisarvon mukainen johon lisääntyy kahden kuukauden vuokrasumma.

4.8 Vuokranottaja on velvollinen maksamaan Ajoneuvolle aiheutettujen vikojen korjaamiseen kuluneesta ajasta vuokraa 1 korjauspäivästä Ajoneuvon 1 käyttöpäivän hinnan, kuitenkin eniten 30 päivästä.

4.9 Huonolaatuisesta polttoaineesta aiheutuneen vahingon korvaa Vuokranottaja.

4.10 Ajoneuvon papereista, avaimista ja rikkoutuneesta renkaasta ja/tai vanteesta maksaa Vuokranottaja Ajoneuvon palauttamisen yhteydessä Vuokranantajalle sopimussakkoa 200.-EUR jokaisesta kadotetusta, rikotusta tai puuttuvasta paperista tai esineestä.

4.11 Mikäli Ajoneuvon palauttamisen aikana ei ole polttoainesäiliö kokonaan täytetty mainitulle ajoneuvolle sopivalla polttoaineella, maksaa Vuokranottaja tankkausmaksun 30.- EUR ja puuttuvan polttoaineen hinnan.

4.12 Ajoneuvosta luopumisen tapauksessa maksaa Vuokranottaja Vuokranantajalle sopimussakkoa Ajoneuvon ostohinnan määrässä.

4.13 Vuokranottaja on velvollinen maksamaan kaikki esineen käytön yhteydessä aiheutuneista lainrikkomuksista johtuvat sakot ja vaatimukset sekä sopimussakon lain mukaan määrätyssä järjestyksessä ja Vuokranantajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Pysäköintisakot, joista ei ole Vuokranantajalle ilmoitettu, on myöhemmin perittävä kaksinkertaisesti.

4.14 Mikäli Vuokranottaja joutuu ajoneuvolla kolariin, jonka tuloksena lisääntyy Vuokranantajan vakuutuskerroin, maksaa Vuokranottaja omavastuun lisäksi kertakaikkisen sopimussakon 150.- EUR.

5. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET

5.1 Vuokranantaja on velvollinen luovuttamaan Ajoneuvon Vuokranottajalle sopimukseen merkityssä paikassa ja aikana.

5.2 Vuokranantaja on velvollinen täyttämään sopimusta hyvässä uskossa.

5.3 Vuokranantaja on velvollinen tekemään Ajoneuvolle säännöllistä teknistä huoltoa.

6. VUOKRANANTAJAN OIKEUDET

6.1 Vuokranantajalla on oikeus vaatia takuurahaa.

6.2 Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa Ajoneuvon tilannetta ja kunnossapitoa

6.3 Vuokranantaja määrää Ajoneuvon korjauspaikan, ehdot ja ajan riippumatta Ajoneuvon sijainnista.

6.4 Vuokranantajalla on oikeus luopua Ajoneuvoa vuokralle antamasta, lopettaa Vuokrasopimus ja vaatia Ajoneuvon nopeaa palautusta, mikäli Vuokranottaja tai toinen kuljettaja on herättänyt epäilyä, rikkoo Vuokrasopimusta, ei pysty käyttämään Vuokra-autoa, on antanut Vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä vääriä tietoja, käyttää Ajoneuvoa epälailliseen tarkoitukseen, on johtanut Vuokranantajan harhaan tai esiintyvät muut seikat, jotka voivat vahingoittaa Ajoneuvon tai Vuokranantajan etuja.

6.5 Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan Ajoneuvon teknisestä viasta johtuvia eikä muita vahinkoja (kolari, matkan epäonnistuminen tai keskeytyminen, Vuokranottajan, toisen kuljettajan tai kolmannen henkilön työhön liittyvien tai muiden velvollisuuksien laiminlyönti). Mainitut kustannukset jäävät Vuokranottajan korvattaviksi ja muodostavat vuokrariskin. Vuokranantaja antaa mahdollisuuden mukaan vaihtoauton. Mikäli vika aiheutuu vuokrakaudella eikä ole johtunut Vuokranottajan tahallisesta toiminnasta tai huolettomuudesta, voi Vuokranottaja vaatia vuokran alentamista 10 prosenttia mainitusta vuokrakaudesta, kun Vuokranantajalla ei ollut mahdollisuutta vaihtaa Ajoneuvo toiseen.

6.6 Mikäli Vuokranottaja ei ole hoitanut laskua ajoissa, on Vuokranantajalla oikeus julistaa Vuokranottajan tiedot maksuhäiriörekisterissä ja yksipuolisesti luovuttaa vaade kolmansille henkilöille. Velkojen perintäkulut maksaa Vuokranottaja.

Eesti Autorent | Rent a Car in Estonia | Viro autovuokraamo | Аренда автомобиля в Эстонии